Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

7668 0d6b 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackenedsky blackenedsky
7723 2ec3 420
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viamidaj midaj

March 23 2018

2259 bf19 420
Reposted fromla-lu la-lu viaskrzacik skrzacik

March 22 2018

2256 b9ad 420

Montmartre Paris 1950s

Photo: Patrice Molinard 

March 18 2018

8067 04a7 420

Henri Cartier-Bresson
Behind the Gare Saint-Lazare, Paris
1932

9230 5257 420
Reposted frommental-cat mental-cat viatentacleguy tentacleguy
1950 9c1c 420

carga-de-agua:

Ernst Stöhr (1860 - 1917) - Ver Sacrum, 1898.  Austrian painter, graphic artist, writer and amateur musician

March 08 2018

7079 8724
7102 e0e8 420
1973
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

March 06 2018

February 22 2018

5286 25ac 420
2602 4923 420

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viakyszz kyszz

February 07 2018

5470 fd4c 420
Der Nachtwächter Karl Martin August Splitgerber
2039 2254 420
Reposted fromqb qb viatentacleguy tentacleguy
9969 2174 420

iamjapanese:

John Scorror O’Connor(British, 1913-2004)

Pond on Tollesbury Marshes   1961   via

Reposted fromreckon reckon viababyface babyface
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl