Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viaulotnosc ulotnosc
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadirtyliar dirtyliar


Thomke Meyer
4421 233b 420
Bob Dylan
(1962)
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaRecklessKid RecklessKid
6143 b3b9 420
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink viaRecklessKid RecklessKid
3638 ba59 420
Reposted frompeper peper viapapercut papercut
3837 5a90 420
Reposted fromlovely-rita lovely-rita viaanananana anananana
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 25 2015

7362 210c 420

Gaston Barbière, Set of 3 glass negatives of the Moon, 1948, France. Glass negative.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabesen besen
0536 36c5 420

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflabbergasted flabbergasted
4843 b0e4 420
Reposted fromnickdrake nickdrake viaiblameyou iblameyou

June 24 2015

8272 9180 420
Reposted fromOFFka OFFka viaflabbergasted flabbergasted
Eva Green
Reposted frommrsantares mrsantares viahelenburns helenburns
1883 4610 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viabesen besen
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasomebunny somebunny
0525 9f9e 420
Reposted frombackground background viasomebunny somebunny
3939 afce 420
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl